Ukuzilungiselela Ikhaya Eligengqezayo

Ukuzilungiselela Ikhaya Eligengqezayo

Yikuphi esidinga ukukwenza ukulungiselela ukuhamba kwengane yethu engumagcina? Ekupheleni kwalonyaka uyasishiya useyoqala izifundo eziphakeme zakhe ,bese thina sisale sodwa layikhaya .Sengike ngezwa ukuthi abashadikazi abasezingeni lethu babhekana nengcindezi futhi bagcine abanye sebehlukanisa.Singazilungisela kanjani loluguquko futhi sigweme nezikhisi esingaphonseka kuzo?