UBhekana Kanjani Nokuqhelelana Emshadweni – (Part 2 of 2)

UBhekana Kanjani Nokuqhelelana Emshadweni – (Part 2 of 2)

Ningangihola ekutheni ngintweza kanjani emcabangweni wokuqhelelana emshadweni? Umshado wami kade waqala ukuhlaselwa wukuhuzuka .Okugcine ngokuba sifike esiphethweni sokuthi –simelwe ukuqhelelana okwesikhasahana –okuyinto ebuhlungu leyo .Ngeqiniso angazi ngempela noma lomshado wethu uzosinda, kodwa ngenxa yezingane zethu nokuphumula kwengqondo, simelwe ukungena kulesinqumo . Sitshele bani? Sobabili singaxhumana ndlelani ngesikhathi sisahlukene?Ezezimali nokunye sibhekana kanjani nakho ? Yiziphi ezinye izimo esidinga ukuzicabanga?