Uwushiya kanjani umsebenzi e-office bese ubesekhaya mondeni ngokuphelele

Uwushiya kanjani umsebenzi e-office bese ubesekhaya mondeni ngokuphelele

Ngingawugcina kanjani umsebenzi wami ekutheni ungadli nesikhathi sami nesomndeni ? Ngingumphathi omkhulu ,enkampanini enkulu ,futhi ngithwala kanzima ukuthola i -balance yesikhathi somsebenzi nomndeni ,okungiphatha kabi kakhulu ngukuthi noma ngingasekho emsebenzini ezomsebenzi zihlala ziseqhulwini engqondweni yami .Njalo njalo ngifika ekhaya ,ekuphetheni kosuku obelunzima ,ukuze ngibe nesikhathi esimtoti nomndeni wami ,kodwa kufumaniseke ukuthi kusagcwele amagama ama executive nama –client engqondweni yami ,lawa abekade engithwalise kanzima osukwini.Ngizizwa ngehluleka ukushiya konke okungidumise ikhanda emsebenzini ,qede ngigqoke izicathulo zokuba ngubaba .Kukhona eningakuphakamisa?