Ungqubuzano Nabazali Ngamalungiselelo Omshado

Ungqubuzano Nabazali Ngamalungiselelo Omshado

Singabhekana kanjani nokungaba ngamathuba okungavumelani aqhumayo kubazali bami ngomshado wethu ozayo?Bagcizelele ukumelana kokuba khona kwamawayini nokudansa kwi -reception.Mina nozoba ngumkhwenyana wami sizimele ngokwezimali futhi sikulungele ukuzikhokhela thina izindleko zonke zomshado .Nokho lokho kungelungise lenkinga ,njengoba uMawami esekucacisile ukuthi ngeke beze bona emshadweni wethu uma kuneziphuzo ezihlohlozayo nemidanso.Eqinisweni lezozinto azikho mqoka kithi .Nokho ngesaba ukuthi uma senzela bona bangagcina besilawula ndlelana thizeni.Senze njani?