Umshado nesenzo socansi emshadweni njengophawu lwakwamoya

Umshado nesenzo socansi emshadweni njengophawu lwakwamoya

Umshado nenkonzo ngakube yimifanekiso efanele ukuchaza ngobudlelwano bethu noNKULUNKULU ? Ngesikhathi ngifunda umbhalo obungomshado wobuKhrestu ngizithela enkulumweni ehlasimulayo .Umbhali uqale ngokuqhathanisa ubudlellwano boluntu nobeNKOSI kubantu .Bese aqhubeke athi kumele ‘sishade noNkulunkulu’ ,bese aze aphakamise ukuthi kulobubunye ,UKhrestu utshala ‘izimbewu zokomoya’ kithi ukuze ‘sizale okusha empilweni entsha’. Ngikuthole lokhu kuwulimi lwezocansi kakhulu oludidayo futhi olwehlisa isithunzi sobuNkulunkulu .Okunye phela ukukhuluma ngebandla ‘liwuMakoti kaKhrestu ‘ .Kube ngokunye futhi ukuthi sikwazi ukuxhumana ngokwalelizinga lobunyamanye noNkulunkulu ! AmaSulumane amaningi abukhahlela ubuKhrestu ngazo kanye lezizathu .Aye acabange ukuthi uma sikhuluma ngoJesu njengendodana kaNkulunkulu ,siqonde ukuthi uNkulunkulu uBaba waba senkonzweni noMariya.Akumele senze konke esingakwenza ukuvimbela lokho kungezwakali kahle?