Umkhuba wokuba izingane zihlale zicabanga sakukhathazek

Umkhuba wokuba izingane zihlale zicabanga sakukhathazek

Ngakube umkhuba oqhubekayo wokuhlala ingane ikhathazekile ngengqondo ,ungaba nobungozi ekuhambeni kwesikhathi?Ingane yami inalowomkhuba ,sengenze okuningi ukuqeda lokho kodwa lutho ngehlulekile .Kuyangisanganisa lokhu .Yikuphi okumele ngikwenze?