Ukusiza izingane zibhekane nobhongoza

Ukusiza izingane zibhekane nobhongoza

Ngingabona kanjani ukuthi ingane yami inenkinga yokubhongozwa ? Zikhona izimpawu zalokho ? Uma kuwukuthi ,ukulenkinga ,pho ngingamsiza kanjani kulesisimo?