Ukubuka ngokwebhayibheli-Ubumqoka benkonzo yekamero emshadweni

Ukubuka ngokwebhayibheli-Ubumqoka benkonzo yekamero emshadweni

Ngakube inkonzo iseqhulwini kangako emshadweni onempilo ? Nakhu okwenza ngibuze .Siyaphikisana nowakwami .Ungitshela ukuthi inkonzo ingcwele yisacramente futhi luyimfihlakalo engcwele ,nokuthi imelwe ukuba yindikimba yobudlelwano bethu .Uze asebenzise kwabaseFesu 5: 30-32 ukweyamisa lenkulumo yakhe.Angivumi mina,emva kwakho konke ,kuningi okungomshado ngaphezu kwenkonzo .Ngaphandle kwebhayibheli uqobo [1 Khorinte 7 :3-5] kubukeka lencwadi iphakamisa ukuthi inkonzo yinto nje yokwenziwa ,hhayi into ejulile yokomoya .Nginomuzwa wokuthi kunabazalwane abakholwa sengathi inkonzo isemqoka ngokungaphezu kwezinga izwi eliyisho ngayo . Niyavumelana nami kulokho ?