Ubungani bobulili obuhlukene emshadweni

Ubungani bobulili obuhlukene emshadweni

Kunecala yini koshadile ukuba nomngani wobulili obuhlukile ? Ngesikhathi umkhwenyana wami esohambweni lwesonto ,ngicele uzakwethu wesilisa emsebenzini ukuba azongisiza ngengane yami enonyaka nengxenye .Sagcina sesibuka i-TV nokusebenza eminye imisebenzi yasemsebenzini emva kokuthi lengane yami ibisilele.Ekubuyeni komkhwenyana wami ,uphatheke kabi ,wathi unovalo lokuthi ngingase ngishendeze .Ngokwakhe ubona kungenakwenzeka ukuba abantu abadala babe sebudlelwaneni bobulili obuhlukene ngaphandle kobudlelwane bezocansi .Uze wacela ngingaphinde ngilokothe ukuba ndawonye nalozakwethu ngokuzayo .Ngivumile akushoyo ngokwesicelo sakhe ,nokho ngizizwa nginduvunduvu ngalezinsolo zakhe ezingamampunge .Nicabangani ?