Ozoba ngumkhwenyana useke waba socansini phambi komshado

Ozoba ngumkhwenyana useke waba socansini phambi komshado

Njengozoba ngumakoti ngingalinqoba kanjani isemumva lami lokuphoxeka engibhekene nako njengamanje kokuthi lensizwa engizoshada nayo ayiseyona insizwa nsi!?Angimbambele lutho.Kahle hle ngizizwa nginecala ukuba nalemizwa ,ngoba phela ungumzalwane ozinikele eNkosini,omnene nonobubele ,nendoda enkambo eqotho.Khona manjalo ,ngiyehlulwa ukuzibamba ukuthi ukukhathazeka ukuthi lokhu kunganogcobho emshadweni wethu nokuthi sixhumana kanjani njengonkosikazi nendoda.Akulaleki ebusuku ngizibuza ukuthi kaze lomdonsiswano wenhlizyo uzodlula yini .Ningangisiza?