Ngisehluleka ukulala nowakwami mbhedemunye emva kokuthi wayengathembekanga

Ngisehluleka ukulala nowakwami mbhedemunye emva kokuthi wayengathembekanga

Ngakube ukuthi ngisehluleka ukulala nomnyeni wami mbhede munye ,emva kokuthi ngathola wayekade eneshende ,kuchaza ukuthi angikamthetheleli ? Ezinyangeni ezimbalwa ngisanda kuthola ukuthi usethandane nomunye wesifazane ngokungaphezu kweminyaka ewu 4.Ubuhlungu ngalokho akwenza ,futhi usebunqamulile ubudlelwane babo ,kodwa ngezizathu thizeni ngikuthola kunzima ukusondela kuye.Lokho kumdida ingqondo aze athi kushukuthi angikamthetheleli.Uze athi kungcono ayolala kwamngani wakhe kuze kube ngikulungele ukulala naye mbhede munye .Ngenze njani?