Isehlukaniso nofa lwaso ezinganeni

Isehlukaniso nofa lwaso ezinganeni

Sisemalungiselelweni okuhlukanisa kodwa kubukeka kuza mawala emndenini wonke.Izingane zethu sezenza izinto ngendlela ehlukile.Ezinye zezindlela zazo ngalesimo zenza ngikhathazeke ngazo.Yikuphi okuthathwa njengokulindelekile nokuphilekayo nakho esimweni esinjengalesi ? Yikuphi okungenziwa ukubhekana naloludaba?”