Inkambiso yokuziphatha kwengane esikhulile egunyeni labazali

Inkambiso yokuziphatha kwengane esikhulile egunyeni labazali

Manje njengoba sengedlule ku 18 weminyaka ngiqhubeke ngithobe kumama nobaba? iBhayibheli lithi kumele izingane zilalele abazali bazo [ KwabaseFesu 6:1 ;kwabaseKolose 3 :20 ]manje kukusiphi isigaba lakhona ngizozimela ekulawulweni yibona?