Ingane Esikhulile Esekhaya Eshaya Inkambiso Yabazali

Ingane Esikhulile Esekhaya Eshaya Inkambiso Yabazali

Luhloboluni lwenkambiso yomthetho okumele ulushayele ingane esindala ehlala kwakho ungumzali ? Undodakazi wethu oneminyaka ewu 29 uhlala muzi munye nathi.Uyazi ukuthi simiphi ngomshado ,njengoba sikholwa yiyona ndlela kuphela yokuya enkonzweni ,kodwa inkinga usenyonyobisa isoka lakhe lilale endlini yakhe layikhaya.Ngiyazi ngingemphoqe ukuguqula ingqondo,futhi angifuni ukulimaza ubudlelwane bami naye .Kodwa lokhu kuyasikhathaza .Senze njani ?