Ingane esencane eseyadlula ngokweba

Ingane esencane eseyadlula ngokweba

Umfana wethu oneminyaka emine singammisa kanjani ukweba ? Kubukeka yonke indawo esiya kuyo ,isenkonzweni ,esitolo ,elibrary ,nasemakhaya abangani – uphuma esephethe into okungesiyo eyakhe .Nginomuzwa othi uphethwe ukunganaki ,kokuvese afake utho ephaketheni bese eyakhohlwa .Mina nomkhwenyana wami sesikhulume naye kaningana ukuthi kungani kukubi lokhu kuziphatha .Simtshelile ukuthi lithini ibhayibheli ngokweba .Sesike sazama ngisho ukumjezisa .Kodwa uyaqhubeka akwenze .Senze njani