Amantombazane nabasefazane ekugqokweni kwamabhulukwe

Amantombazane nabasefazane ekugqokweni kwamabhulukwe

Ngingalivumela itshitshi lami ligqoke ibhulukwe? Ngakhuliswa ekhaya labazalwane abanomthetho lakhona kwakaugcizelelwa ukugqoka ngesizotha kwamantombazane. Ukusho ngqo ,uMawami wangenza ngiqonde ukuthi amantombazane akumele agqoke ibhulukwe ,” owesifazane makangagqoki okwendoda ,nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane ,ngokuba yilowo nalowo okwenza lokho uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho” [Dut 22:5] .Kulezinsuku abesifazane sebegqoke amabhulukwe –hhayi nje ekhaya kuphela kodwa nase zinkonzweni .Lokho kuyangidabukisa futhi kuyangidida .Ngiyifundise kanjani intombazane yami ukugqoka kahle emphakathini onjalo na?