Akathembekanga Umlisa Obukipite Naye

Akathembekanga Umlisa Obukipite Naye

Ngenze njani ngobaba wengane ebengihlala naye ongikhohlisile ? Sesihlale ndawonye iminyaka emininganyana ,manje ngisanda kuthola ukuthi ubexoxa ngemiqhafazo ezothando nomunye umngani wami .Uma ngimqonda ngqo ,uthe kube yimi imbangela .Emva kwalokho wangilaxaza nengane yethu ,wayozihlalela noyise kubo .Lokho sengingathekisa ukuthi kungifaka ekubeni ngumzali oyedwana.Ngizizwa ngishiwe esiqhingini ngilimele.Ngenze njani ?