Umsebenzi owufundele, ubizo, nomsebenzi unguMKhrestu

Umsebenzi owufundele, ubizo, nomsebenzi unguMKhrestu

Ngingalwazi kanjani ubizo luka Nkulunkulu empilweni yami ? Kuyiminyaka ngisebenza emsebenzini onzima nongahlabi mxhwele .Akukho ntokozo nakuneliseka ongilethele khona ngaphandle kokuthi usigcina sinesinkwa etafuleni siwumndeni .Ngokwami ukubuka yikho okuseqhulwini elikhulu lokho.Khona manjalo ngiye ngizwe abashumayeli bethi uNkulunkulu unobizo oluqondene nawe nokuthi lolobizo lubandakanya nomsebenzi wami .Ngokwami ukubuka leyonkulumo ayimile ngezwi .Nicabangani ?