Ukumbula ukuphinga kunkosikazi wendoda ebingazi ngomnyeni wayo

Ukumbula ukuphinga kunkosikazi wendoda ebingazi ngomnyeni wayo

Iyiphi indlela engcono ukwembula uthando lwangasese emva kokuthi uwakwakho sewazihlanza kulolodaba kodwa inkinga kube ngukuthi umkhwenyana kumbe unkosikazi wendoda engumenzi akazi ? Unkosikazi wami nenye indoda ebandleni babe sebudlelwaneni iminyaka engaphezu kwengu 4 ,ngize ngathola ezinyangeni eziwu 3sekwenzeka .Unkosikazi sewabunqamula lobobudlelwano futhi sase siyokhonza kwelinye ibandla .Sisalungisa lezi londa ezibhibhayo ,kodwa abanye abazi ngalendaba.Okubandakanya nonkosikazi walendoda .Ngakube kunobuhle ukuba simbulele konke lokhu lo wesifazane? Ngokuqonda kwami ,akusiso isenzo sokuqala lesi sokungathembeki somnyeni wakhe ,ngibona uma sikuveza lokhu kuzo qhumbuza ithumba emshadweni wabo .Kodwa ngiphinde ngizibuze lokhu kuzosibeka kuphi ohambweni lwethu lokubuyisana.Ikuphi enikuphakamisayo ?