Ukuhuheka phakathi kwabangani abashadile

Ukuhuheka phakathi kwabangani abashadile

Ngibhekane kanjani nomuzwa o-romantic esingiwuzwa ngonkosikazi womngani wami omkhulu? Mina nalowesifazane sisanda kubona komunye nomunye ukuthi sinokuhuhekelana nokuthi sesidinga ukwakha udonga ukuze sivikele imishado yethu,kodwa asazi sikwenze kanjani lokho .Mina nonkosikazi wami singo business partners kunye nalabashadikazi kuyo yonke leminyaka elishumi .Kukhona eningakuphakamisa?