Isithembu nokuthandwa ngabaningi – indlela yokubuka yezwi

Isithembu nokuthandwa ngabaningi – indlela yokubuka yezwi

Kungani ngingamukeleki ukuba nomndeni ozisekelo zayo yizwi uma kuwukuthi ngithandana nabaniningi besifazane ? Amadoda anqala ezwini –oAbraham Jakobe,Davide noSolomon –babenamakhosikazi amaningi .Ngokubuka iministry yenu egxilile ezwini ,angiboni lutho olwenza nimelane nezinto ezinjengesithembu nezingodosi .Ngizibona nginguMkhrestu othanda ukuba nezingodosi .Ngithanda abesifazane abathe xaxa ngesibalo impela ,akukho sizathu esingenza singakwazi ukwakha isisekelo esihle nesiqatha nesinakekela konke okuqondene nomndeni.Uguquko lwaba nini lakhona izifungo zifaka indoda eyodwa nowesifazane oyedwa?