AmaKhrestu Nengcebo –Umbuzo wokunikela ngakho konke

AmaKhrestu Nengcebo –Umbuzo wokunikela ngakho konke

Wayeqonde ukuthini uJesu uma ethi : “Hamba uthengise konke onakho ,bese uphe abampofu ,uyoba nengcebo ezulwini”?Ngibe nguMkhrestu onyakeni nengxenye owedlule ,okwamanje kuseluhambo oluhle kimi lolu.Yebo ngibile nazo izinselelo endleleni yami ,nanxa kunjalo iNkosi ingibusisile nebala ngezindlela eziningi.Kodwa ngamhla ngihlangana nomuntu owangikhombisa lelovesi ebhayibhelini laletha ukudideka kimi ,ngakube kumele ngidele ikhaya lami ,ngiyohlala emgwaqeni ukuze ngilandele uJesu?